I-Beam – ไอบีม

ไอบีม – I-Beam

เหล็กไอบีม (I-BEAM) คือ เหล็กรูปพรรณรีดร้อน (Hot-Rolled Structural Steel) ที่เกิดจากการหลอมและหล่อเป็นเหล็กแท่ง แล้วรีดให้มีหน้าตัดเป็นรูปตัวอักษร “I” ตามการเรียกชื่อ  รูปแบบของหน้าตัดจะคล้ายกับเหล็กเอชบีม (H-BEAM) แต่ระยะของปีก (Flange) ทั้งบนและล่างจะสอบลงจากเอว (Web) และจนถึงปลายปีกซึ่งมีการปาดมุมโค้งอีกเล็กน้อย เหล็กไอบีม (I-BEAM) จะนิยมนำไปทำเป็นรางเครน (Crane Girder) ที่ไว้ใช้ยกของที่มีน้ำหนักมากในโรงงาน โดยจะมีน้ำหนักต่อเมตรสูงกว่า H-Beam เนื่องจากเหล็ก I-Beam จะมีความหนาของเหล็กมากกว่า เพื่อรองรับแรกกระแทก และการเคลื่อนที่จากรางเครน

 

หมวดหมู่:

รายละเอียด

Nominal Size (HxB)ThicknessWeight
(inch)(mm)(Kg/6m)
2" x 1"2.314.64
3.219.44
3" x 1 1/2"2.322.86
3.230.9
4" x 2" 2.330.84
3.242.06
451.54
4.557.3
5" x 2"3.249.56
461.2
4.567.8
5" x 3"2.341.7
3.257.12
470.2
4.578.6
6" x 4"3.272
4.599.6
6130.2
9186.6
8" x 4"4.5120.6
6158.4
9229.2