อินทรีคอนกรีตทนดินเค็ม | INSEE CONCRETE

คอนกรีตชนิดนี้ถูกออกแบบมาให้เหมาะสำหรับโครงสร้างที่ต้องสัมผัสกับดินเค็ม โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยซึ่ง ในดินเค็มนั้นจะมีเกลือที่อยู่ในรูปของโซเดียมคลอไรด์และซัลเฟตที่ สามารถเข้าไปทำปฏิกิริยากับคอนกรีต ทำให้คอนกรีตแตกร้าวเสียหาย