ปูนซีเมนต์ผสม ทีพีไอ 197

เป็นปูนซีเมนต์ผสมที่ได้จากการผสมวัสดุเฉื่อย เช่น หินปูน และอื่นๆกับ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 ผลิตขึ้นโดยให้คุณภาพของปูนซีเมนต์ที่คุณสมบัติถูกต้อง เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กำหนดในมาตรฐานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ผสม มอก. 80-2550 เหมาะสำหรับงานก่องานฉาบและ งานเทคอนกรีตที่รับกำลังอัดไม่สูงมาก

หมวดหมู่:

รายละเอียด

การใช้งาน

งานฉาบ

  • ทำความสะอาดผิวผนังที่จะฉาบให้สะอาด รดน้ำผนังให้ชุ่ม
  • ผสมปูน TPI 197 1 ถุง ต่อทรายละเอียด 8-9 บุ้งกี๋ (อัตราส่วน 1:2.25 โดยปริมาตร)
  • เติมน้ำสะอาดในส่วนผสมที่เหมาะสม ทิ้งไว้สักครู่แล้วผสมปูนให้เข้ากันได้ดี

งานก่อ

  • ผสมปูน TPI 197 1 ถุง ต่อทรายหยาบ 5-7 บุ้งกี๋ (อัตราส่วน 1:1.75 โดยปริมาตร)
  • เติมน้ำสะอาดลงในส่วนผสมที่เหมาะสมทิ้งไว้สักครู่ แล้วจึงผสมปูนให้เข้ากันดี
  • นำไปใช่ก่ออิฐมอญหรืออิฐบล็อคตามขั้นตอนการก่อทั่วไป

งานคอนกรีตทั่วไป

  • ผสมปูน TPI 197 1 ถุง ต่อทรายหยาบและหิน ในอัตราส่วน 1:2:4 โดยปริมาตร (หากผสมด้วยมือให้ผสมปูน TPI 197 กับทรายหยาบก่อนอันดับแรกแล้วจึงผสมหินในลำดับต่อไป จนส่วนผสมเข้ากันดี)
  • เติมน้ำสะอาดลงในส่วนผสมที่เหมาะสมคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันดี